Gebruiksvoorwaarden

Als je kerklid.nl gebruikt, ga je hiermee akkoord

Bij het in gebruik nemen en gedurende het gebruik door een kerkelijke gemeente, verklaart deze accoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.


Algemeen

Deze website is eigendom van Socon IT B.V. en wordt ook door Socon IT B.V. in Nederland op de markt gebracht. Gebruik van deze website is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden welke gebaseerd zijn op de Nederlandse wetgeving en rechtspraak.Gebruik

Omdat kerklid.nl gratis wordt aangeboden is de enige voorwaarde voor het dit gratis gebruik:
Uw gemeente- of parochieleden moeten onvoorwaardelijk toegang hebben tot de gegevens (alleen inzien). Het is dus niet de bedoeling dat u kerklid.nl gebruikt als een administratie voor alleen de beheerder!Copyright

1. Socon IT B.V. verleent u een niet-exclusieve licentie om de website en de inhoud van de website te gebruiken voor het voeren van een kerkelijke administratie en het online publiceren van uw gemeente-kerkgids. Reproductie of distributie van de website of de inhoud van de website voor andere doeleinden is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Socon IT Services verboden.


Disclaimer

1. Socon IT B.V. geeft geen garantie t.a.v. de beschikbaarheid, de kwaliteit of de functionaliteit van deze website. Toegang tot de website mag ten alle tijde onderbroken, beperkt of vertraagd worden zonder opgaaf van redenen. Socon IT B.V. geeft m.b.t. al het materiaal dat op deze website gepubliceerd wordt geen garantie t.a.v. juistheid, compleetheid, tijdloosheid, tijdgebondenheid of enig ander specifiek gebruik.

2. Met inachtneming van de gestelde wettelijke grenzen is Socon IT B.V. niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (inclusief financieel verlies, schade of verlies in zakelijke projecten, verlies van winst of enige andere gevolgschade) voortkomend uit het gebruik van de website of het gebruik van de inhoud van de website, het niet kunnen beschikken over de website of de inhoud van de website, of voortkomend uit besluiten genomen op basis van het gebruik van de website of de inhoud van de website.

3. Kerklid.nl kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Socon IT B.V. is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van deze websites. Informatie op Kerklid.nl, of via hypertext links op Kerklid.nl, wordt beschikbaar gesteld buiten verantwoordelijkheid van Socon IT B.V. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid (ook niet als gevolg van nalatigheid) m.b.t. informatie op of informatie die toegankelijk is via Kerklid.nl.

4. Kerklid.nl is een faciliterende webapplicatie waarvan het gebruik van de beschikbare functies volledig voor rekening is van de gebruikende kerkelijke gemeente. Iedere vorm van aansprakelijkheid vanwege wettelijke bepalingen door het gebruik hiervan wordt door Socon IT B.V. afgewezen. Met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet (Art 11) en (m.i.v. mei 2018) de AVG dienen te worden nageleefd door de gebruikende kerkelijke gemeente. Daar waar kerklid.nl faciliteert en optreedt als (wettelijk) Verwerker, neemt de gebruikende kerkelijke gemeente als (wettelijk Verantwoordelijke) de aansprakelijkheid op zich voor het gebruik daarvan.Trademark

De naam en het logo Kerklid zijn trademarks van Socon IT B.V. Gebruik of reproductie of het toestaan van gebruik of reproductie van de naam en het logo zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Socon IT B.V.Veranderingen in de website en Database

Socon IT B.V. mag ten alle tijde veranderingen in de website doorvoeren of de website of delen van de website sluiten. Tevens behoudt Socon IT B.V. ten allen tijden het recht haar bedrijfsgevens te wijzigen en data van gebruikers te weigeren, wijzigen of verwijderen in de database, voorzover en wanneer deze schade toebrengt of zou toebrengen aan het christekijk karakter van kerklid.nl. Op verzoek verwijdert Socon IT B.V. specifieke data na verificatie met de bron en beheerder.